Voorbeeld arbeidsovereenkomst

 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

 

De ondergetekenden:

1.

te

hierna te noemen werkgever,

 

en

2.

te

geboren

hierna te noemen werknemer,

 

komen als volgt overeen:

 

Artikel 1.

De werknemer treedt met ingang van ...................

bij werkgever in dienst in de functie van .............

 

Artikel 2.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de dienstbetrekking in ieder geval eindigt zonder dat opzegging is vereist bij het bereiken door werknemer van de AOW-gerechtigde leeftijd;

De eerste maand van deze overeenkomst geldt als proeftijd.

Artikel 3.

De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van ........uur tot ..............uur, met een middagpauze van ........minuten. De gebruikelijke arbeidsduur per week is.......uur.

Artikel 4.

De werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens werkgever in redelijkheid op te dragen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 5.

De werknemer ontvangt een brutosalaris van € ........ per maand, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen.

De vakantietoeslag bedraagt ........ % per jaar over het jaarsalaris. Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband in de periode 1 juni tot en met 31 mei.

Artikel 6.

De werknemer heeft recht op ............ vakantiedagen per kalenderjaar. De vakantierechten worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

 

De overeenkomst is opgemaakt te

 

datum

 

 

werkgever werknemer

 

Bovenstaand voorbeeld arbeidsovereenkomst kan als basis-model worden gebruikt voor een arbeidsovereenkomst en kan zonodig worden uitgebreid.

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons voor advies en aanvulling van uw voorbeeld arbeidsovereenkomst.

Klik hier voor een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.


NB: indien u geen arbeidsovereenkomst wil aangaan, maar juist een arbeidsovereenkomst in onderling overleg wil beëindigen, kunt u een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Klik voor nadere informatie op beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

 

ontslag-mail-bottom

Top

Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 1033 Incorrect information in file: './db00050997/project.frm'' in /pages/ff/84/d0009084/home/htdocs/star-snippets/library/Doctrine/DBAL/Connection.php:633 Stack trace: #0 /pages/ff/84/d0009084/home/htdocs/star-snippets/library/Doctrine/DBAL/Connection.php(633): PDO->query('SELECT p0_.id A...') #1 /pages/ff/84/d0009084/home/htdocs/star-snippets/library/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php(46): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery('SELECT p0_.id A...', Array, Array, NULL) #2 /pages/ff/84/d0009084/home/htdocs/star-snippets/library/Doctrine/ORM/Query.php(260): Doctrine\ORM\Query\Exec\SingleSelectExecutor->execute(Object(Doctrine\DBAL\Connection), Array, Array) #3 /pages/ff/84/d0009084/home/htdocs/star-snippets/library/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(643): Doctrine\ORM\Query->_doExecute() #4 /pages/ff/84/d0009084/home/htdocs/star-snippets/library/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(468): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(Arr in /pages/ff/84/d0009084/home/htdocs/star-snippets/library/Zend/Controller/Plugin/Broker.php on line 312